TIETOSUOJASELOSTE
Tietosuoja-asetus 2016/679

1. Rekisterin pitäjä
Stala Oy
Yrittäjänkatu 4
15170 Lahti
Puh. 03 882 110
www.stala.fi


2. Rekisterin nimi

Stala Oy:n asiakas- käyttäjä-, ja markkinointirekisteri


3. Rekisterin ja henkilötietojen käyttötarkoitus ja säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden ja potentiaalisen asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. 

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumakutsujen sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä. Rekisterinpitäjä pyrkii aina rajoittamaan rekisterin tietosisällöt minimiin.

Rekisterissä säilytetään ja käsitellään rekisteröityjä tietoja niin kauan kuin tietoja tarvitaan siihen tarkoitukseen, joita niitä on kerätty.


4. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt, potentiaaliset asiakkaat, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, Stalan verkkokauppojen käyttäjät, Stalan tapahtumaan osallistuneet, tai markkinointiluvan antaneet.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen tai potentiaalisen asiakkaan työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, Y-tunnus) sekä yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot.

b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista ja muista asiakkuuteen liittyvistä oleellisista seikoista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja asiakkuuteen sekä Stalan palveluihin liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi asiakastyytyväisyys- tai markkinatutkimukset.

c) rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut rekisteröidyn ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, yhteydenotot asiakaspalveluun, yhteydenotot Stalan työntekijöihin ja palveluihin, sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

d) rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, mahdolliset allergiatiedot, työnantajan nimi ja asema yrityksessä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, toiminnanohjausjärjestelmän ja asiakashallintajärjestelmän tietokannat, verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, asiakaspalvelujärjestelmien tiedot, Stalan verkkokauppojen käyttötiedot, yhteistyökumppanit, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset.


6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterien tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain omalla tai palveluntuottajien henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Stala-konsernin palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.


8. Oikeus tarkistaa ja oikeus vaatia muokata rekisterin tietojen oikaisua

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Rekisteröity henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tietojen tarkistuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Stala Oy
Yrittäjänkatu 4
15170 Lahti


10. Suostumus

Rekisterinpitäjä pyytää henkilötiedot antaneelta nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, ellei suostumuksen pyytämättä jättäminen perustu lakiin. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei poista oikeutta tietojen käsittelyyn, mikäli käsittelylle on edelleen laista johtuva peruste.


11. Oikeus kieltää henkilötietojen käsittely ja rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin käyttötarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin

b) rekisteröity peruuttaa suostumuksen

c) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

d) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

e) henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu lakiin.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä seuraavin edellytyksin:

a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;

b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Tiedon poistamispyynnöt on osoitettava yhteyshenkilölle.

12. Oikeus valitukseen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavirastolle.

Liity Stalan yhteisöön

#stainlessforlife