fi

Ostoskorisi on tyhjä. Ole hyvä ja lisää tuotteita ostoskoriisi ennen ostamista.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Stala Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 28.9.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Stala Oy (Y-tunnus: 1568546-0)
Yrittäjänkatu 4
15170 Lahti
Puh: 03-882 110

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anne Kanervo
Stala Oy
Puh. 03 882 1145
Sähköposti: marketing@stala.com

3. Rekisterin nimi

StalaShopin asiakkuuteen perustuva rekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus tilaamalla tuotteen StalaShopista
  • sopimuksen syntyminen tilaamalla tuotteen StalaShopista (rekisteröity on sopimuksen osapuolena)

Tilauslomakkeella ilmoitetut tiedot tallennetaan Stala Oy:n asiakkuusrekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään asiakkuuteen liittyvään yhteydenpitoon; tilausten käsittelyyn ja maksamiseen, toimittamiseen ja palauttamiseen liittyvät tiedot sekä muu asiakkuuteen liittyvä viestintä.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, toimitus- ja laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, (yritys/organisaatio ja Y-tunnus, mikäli yritys) ja maksutapa kohdassa 4 mainituilla tavoilla.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta mihinkään eikä niitä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeuksena tähän ovat rekisterinpitäjän kautta tulevat nimikilpitilaukset, joissa ainoastaan tarpeellisia henkilötietoja luovutetaan Suomessa toimivalle yhteistyökumppanille nimikilpitilausten käsittelyn ja toimittamisen mahdollistamiseksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriä säilytetään ainoastaan digitaalisessa muodossa ja se säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien, ulkopuolisten palveluntarjoajien salasanoin suojatuilla palvelimilla. Tietojen käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteri on suojattu tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Tiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattuja käyttäjätunnuksilla, salasanoilla, palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Palvelimet, joilla ylläpidetään tietokantoja, sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietokantoja pääsevät käsittelemään vain siihen erikseen valtuutetut henkilöt.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Rekisteröity henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tietojen tarkistus on mahdollista lähettämällä tarkastuspyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen marketing@stala.com tai postitse:

Stala Oy
Yrittäjänkatu 4
15170 Lahti

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle kohdassa 9 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen marketing@stala.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).